Gul husfasad i Sverige

Integritets­policy

Ytterligare frågor? Ring oss på 08-33 35 11

Orimlig Hyras integritetspolicy

Att skydda våra kunders personuppgifter och integritet är av central betydelse för oss på Orimlig Hyra. För oss är det viktigt att du som är i kontakt med oss känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att du enkelt kan nå oss för att kunna utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och identifikationsnummer. Vissa personuppgifter är känsliga, till exempel uppgifter om hälsa, och det är i regel förbjudet att behandla sådana personuppgifter.

Vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. De personuppgifter vi behandlar och ändamålen med behandlingen beror på hur du interagerar med oss. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål.

 • För att förbättra besöket på vår webbplats och analysera användningen av vår webbplats.
 • För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran inför ingåendet av ett avtal.
 • För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, som till exempel att redovisa skatter och sociala avgifter.
 • För att kunna marknadsföra våra tjänster och sprida nyhetsinformation om bland annat erbjudanden och annan reklam.

Nedan följer ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas för respektive ändamål, och på vilken rättslig grund?

 • För att förbättra besöket på vår webbplats och analysera användningen av vår webbplats, behandlar vi till exempel din IP-adress, ålder, webbplatsbesöket och geografisk plats. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att erbjuda och utveckla vår webbplats.
 • För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran inför ingåendet av ett avtal, behandlar vi till exempel ditt namn, personnummer, e-postadress, bankkontonummer och dina kontrakts- och hyresuppgifter. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi ingått med dig, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig, innan ett sådant avtal ingås.
 • För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, som till exempel att redovisa skatter och sociala avgifter, behandlar vi bland annat våra anställdas namn och personnummer. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
 • För att kunna marknadsföra våra tjänster och sprida nyhetsinformation om bland annat erbjudanden och annan reklam, behandlar vi ditt namn och e-postadress. Denna behandling grundar sig på våra berättigade intressen att kunna marknadsföra vår verksamhets tjänster.

Våra berättigade intressen

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen, men endast om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vi gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall där vi väger dina intressen mot våra och vad du rimligen kan förvänta dig av oss. Du har rätt att när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och vi ska då inte längre behandla dina personuppgifter. I regel behandlar vi dina personuppgifter endast om något av följande berättigade intressen föreligger.

Förbättring av vår webbplats och analys av användningen av vår webbplats.

Direktmarknadsföring för att vi ska kunna nå ut till dig och informera dig om våra tjänster och erbjudanden.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi behandlar sådana personuppgifter som du har tillhandahållit oss eller personuppgifter som vi på annat sätt har inhämtat under din kontakt med oss. Vi samlar till exempel in personuppgifter när:

 • Du aktivt lämnar dina personuppgifter på vår webbplats.
 • Du sänder oss e-post eller ringer till oss.
 • Du delar dina personuppgifter med oss via andra kanaler som till exempel sociala medier eller evenemang.

Vem är mottagare av personuppgifterna?

Vi samarbetar med andra företag som inom ramen för samarbetet kan få del av dina personuppgifter och behandla dem på uppdrag av oss. Överföringen av personuppgifter till dessa företag sker i enlighet med bestämmelserna i GDPR och liksom oss behöver företagen i fråga garantera att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med GDPR.

Vissa av dina personuppgifter kan komma att föras över till länder utanför EU och EES. Sådana överföringar sker i enlighet med GDPR och således endast om EU-kommissionen beslutat om att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå i det aktuella landet, om vi vidtagit så kallade lämpliga skyddsåtgärder, som till exempel standardavtalsklausuler, eller om en särskild undantagssituation föreligger. Vi för över personuppgifter till företag i tredjeländer med stöd av sådana standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt.

Under vilken period kommer vi att lagra personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, såvida inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt tillämplig lag.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och viss annan information.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Om du begär radering är vi skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifterna om de till exempel inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet eller om vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt art. 6.1.a eller 9.2.a. eller på ett avtal enligt art. 6.1.b och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1.e eller f, inbegripet profilering, som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi får inte längre behandla personuppgifterna såvida inte vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, inbegripet profilering, i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska vi inte längre behandla personuppgifterna för det ändamålet.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande

Du har som utgångspunkt rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra vår webbplats. När du använder vår webbplats sparas således cookies på din dator. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk genom din webbläsare och sedan skickas till oss när du besöker vår webbplats. Du finner ytterligare information i vår cookie-policy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. När vi gör ändringar som materiellt påverkar dig, kommer vi informera dig om dessa ändringar och vad de innebär för dig, innan de börjar gälla.

Dataskyddsombud

Michaela Iosifidou

michaela.iosifidou@derjuridik.se

073 941 45 70

Vilka är vi?

Vi på Orimlig Hyra är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår verksamhet. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter. Nedan följer våra kontaktuppgifter.

Orimlig Hyra i Sverige AB, org.nr 559273-5269

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

kontakt@orimlighyra.se

08-33 35 11

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Orimlig Hyra i Sverige AB, orgnr. 559273-5269 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata