För dig som vill hyra ut till inneboende.

Det är dock viktigt att veta att du måste nyttja hyresrätten som din fasta bostad eller som ett nödvändigt komplement till din permanenta bostad. Med fast bostad menas ditt permanenta boende, dvs. där du huvudsakligen är bosatt.

Som nödvändigt bostadskomplement räknas en bostad som ligger utanför pendlingsavstånd från den permanenta bostaden och som nyttjas åtminstone 80–100 dagar per år.

Använder den inneboende lägenheten helt på egen hand eller om förstahandshyresgästen inte utnyttjar bostaden i tillräcklig omfattning räknas det som en andrahandsupplåtelse och då gäller i stället reglerna för andrahandsuthyrning.

När du hyr ut ett rum till en inneboende måsta hyran vara skälig. Hyran för den inneboende ska utgöra en proportionerlig andel av den summa som förstahandshyresgästen betalar utifrån hur stor del av lägenheten som upplåts i jämförelse med den totala ytan.

För dig som vill hyra ut till inneboende