Vi blir bekymrade av hur otydligt spannet för "skälig hyra" kan vara hos dagens andrahandshyresgäster. På andra sidan myntet är det lika oroväckande hur vanligt ordet "ockerhyra" blir, i alla sammanhang.

Den visar på maktställningen och makten en person med förstahandskontrakt kan missbruka med ockerhyror. Något som gör siffran för en skälig hyra ännu mer otydlig.

Så vad är ocker?

Definitionen av ocker finns i Lagen 1962:700, 9 kap, § 5 och lyder som följer:

"Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år."

Du kan ha råd att se brottet mellan fingrarna i brist på skälig hyra. Det gör inte alla.

En stor mängd lägenheter som hyrs ut med överhyra baseras inte på avtal som ”begagnar sig av någons trångmål”. I många fall kan det vara så att en individ är tillräckligt förmögen för att ”acceptera” att denne inte har någon skälig hyra.

Det är viktigt att även dessa personer känner till att man inte behöver betala mer än vad som är skäligt bara för att man är kapabel till det, rent ekonomiskt och sett till utbud.

Det är högst beklagligt att den rådande situationen ser ut som den gör. Vi har en bostadsmarknad som inte bara är moraliskt och samhällsekonomiskt förkastlig utan även juridiskt omotiverad.

Olagliga hyror är just det, olagliga, av många bra anledningar. Vi på OrimligHyra.se vill informera gemene man, oavsett vart de bor eller hur bra de har det, att rättigheter är värda att försvara. Att uthyraren inte ska få exploatera marknaden bara för att det finns en part som är villig (och kapabel) att betala en oskälig och olaglig överhyra.

 

Vill du att alla ska kunna ha en skälig hyra? Dina ord (och din tystnad) säger allt.

Dagligen stöter vi på individer som söker bostad och som är villig att möte uthyrarens oskäliga krav. Hyresgästen exploateras på en daglig basis, helt utan reaktion eller att ens diskutera det - än mindre driva samhällsdebatten framåt.

När andrahandshyresgäster inte gör sin röst hörd, själva eller genom ett ombud, finns det ingen anledning för ocker att försvinna och skälig hyra att nå en rimlig nivå. Vi vill inte längre stå vid sidlinjen och se på medan hyresgäster landet runt utnyttjas för att de kan.

Vi tänker låta våra ord tala för de som inget sagt. Det är dags för hyresgästen att slå tillbaka, kräva sina pengar och göra sin röst hörd.

Vad kan du göra för att vara med och kämpa för en skälig hyra?

Kunskap är makt, och det första du kan göra är att ta reda på storleken av din ockerhyra. Gör vår hyreskalkylator, och ta kontakt med oss som ditt ombud!