Vi på OrimligHyra förklarar vad som gäller, och hur du som hyresgäst får och bör agera för att sänka din hyra.

Om du hyr en lägenhet i andra hand är risken stor att du betalar för mycket i hyra - vad som också kallas ockerhyra. Vi på OrimligHyra förklarar vad som gäller, och hur du som hyresgäst får och bör agera för att sänka din hyra. Om din hyra är påtagligt mycket högre än den du hyr av betalar, betalar du vad som kallas ockerhyra. Befinner du dig i den situationen har du i huvudsak två handlingsalternativ:

1. Informera den som du hyr lägenheten av att du önskar en förändring av hyresbeloppet.

2. Skicka en ansökan till hyresnämnden, med en begäran att bestämma ett lägre hyresbelopp.

Att gå direkt till personen du hyr av och påpeka skillnaden är ofta den lättaste och minst papperskrävande vägen. Om personen inte går med på att justera din hyra kan du gå till hyresnämnden med ärendet.

Hyresnämnden är ett statligt organ som bland annat fattar beslut i frågor som rör bostäder.

När kan en hyra kallas ockerhyra för bostadsrätt? En vanlig fråga är hur hög hyra lagen egentligen tillåter bostadsrättsinnehavaren att ta för sin lägenhet. 4 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad säger så här:

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en högre hyra följer av en prövning enligt 12 kap 55 § jordabalken, fastställa den till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Hyresnämnden får dock inte fastställa en högre hyra än vad som följer av hyresavtalet.

Med driftskostnad avses hyresvärdens faktiska driftskostnad, exempelvis el och sophämtning. Det kan även avse, i förekommande fall, ersättning för möbelslitage och upplåtarens avgift till den husägande föreningen.I regel innebär "påtagligt överstiga" ungefär 5 procent över kapitalkostnaden och driftskostnaderna. Om den avtalade hyran, med kapital- och driftskostnader för bostaden, är mer än detta anses det som ockerhyra. Hyresnämnden ska då på begäran sätta ned hyran, för att vara skälig.

Vad kan du göra för att motverka din ockerhyra?

 

Kontakta oss på OrimligHyra – Har du hyrt en bostadsrätt i andrahand och betalat överhyra kan du inte ansöka om återbetalning. Vi kan hjälpa dig att sänka din framtida hyra men då föreligger det en risk att du blir av med hyreskontraktet.