Detta är vad Hyresnämnden är, gör och kan hjälpa dig med

Enligt lag ska en andrahandshyra vara skälig - lämplig i förhållande till vad förstahandsinnehavaren betalar. Om uthyraren inte går med på att justera din hyra efter sin, utan kräver en ockerhyra, kan du gå till Hyresnämnden. Detta är vad Hyresnämnden är, gör och kan hjälpa dig med: Hyresnämnden är ett statligt organ, utan privata intressen, som bland annat beslutar om andrahandshyror är skäliga eller inte. Nämnden består av en jurist, agerande som ordförande, och två intresseledamöter. För att representera båda parter är en av ledamöterna tidigare/för tillfället hyresgäst, och den andra parten är tidigare/för tillfället hyreshusförvaltare.

 

Hur går ett ärende till i Hyresnämnden?

Som hyresgäst kan du ansöka om fastställande av ockerhyra, även om du bor i andra hand. Hyresnämnden tar inte ut avgifter av varken hyresgästen eller hyresvärden, men båda finansierar sina egna kostnader under processen oavsett utfall.

Bägge parter kallas till ett muntligt sammanträde inför nämnden, och avgörs av de tre som nämndes tidigare. Beslut som fattas av hyresnämnden, exempelvis om tillstånd till andrahandsuthyrning, kan normalt inte överklagas. Andra aspekter kan överklagas till Svea Hovrätt om ingen förlikning sker, då med rättegångskostnader i vanlig ordning.

Inga förhandsbesked om utgången av ett ärende lämnas av Hyresnämnden, och nämnden ger inte heller råd eller tolkningar av tvister eller avtal. Detta görs av jurister, som kan hänvisa till ärendet och "ge dig rätt". Får du rätt kan hyresvärden (förstahandshyresgästen) bli återbetalningsskyldig för det överstigande beloppet, eller krävas sänkt hyra som kompensation.

 

Vad händer vid en anmälan till Hyresnämnden?

Vid anmälan till hyresnämnden granskas den och en kopia av ansökan skickas till motparten. Du ansvarar då för att skicka in all information som behövs för att Hyresnämnden ska kunna ta ett beslut. Processen innebär förlikningsförhandling, prövningar och fler förhandlingar som kan ta upp till två år. Alternativt kan du göra detta via ombud, som kan ta över ditt ärende och driva det utan din närvaro. 

Tar du hjälp av oss får du din överhyra återbetalad direkt och du slipper hela processen då våra jurister gör jobbet åt dig. Vi vill att andrahandshyresgäster ska ha en möjlighet till en snabb återbetalning och det är därför vi finns till. Undrar du om din hyra kan anmälas och återbetalasProva vår hyreskalkylator!

 

Sveriges Domstolar

Hyra, bostadsrätt och arrende

Hyres- och arrendenämnderna fattar opartiska beslut i frågor som rör bostäder, lokaler och arrenden: till exempel hyra ut i andra hand, en del bostadsrättsfrågor samt ändringar av villkor i hyres- och arrendeavtal. Nämnderna medlar också i tvister. Hyres- och arrendenämnderna företräder inte parter eller lämnar juridisk rådgivning. Inte heller lämnar nämnden förhandsbesked om bedömningen av en tvist.

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/