Kan köp av möbler rymmas inom ett hyresavtal?

Hyresnämnden i Linköping (”Hyresnämnden”) har i dagarna prövat huruvida ett köp av möbler kan anses ingå i ett hyresavtal.

Nedan följer en redogörelse för omständigheterna i målet.

Hyresgästen (”Hg”) och Hyresvärden (”Hv”) träffade under hösten 2017 ett hyresavtal för en lägenhet på ca 55 kvm i Linköping kommun med en hyra på 8 100 kr. Hv’s egna hyra för bostaden var 5 354 kronor. Vilket innebär att Hg har betalt överhyra med 2 746 kronor per månad under hela hyresförhållandet. Hv menade på att en överlåtelse av möbler föranledde den ökade hyreskostnaden. Hyresnämnden hade att pröva om omständigheterna var sådana att ett köpemoment kunde innefattas i hyresavtalet.

Hyresnämnden kom fram till att Hv inte visat att det förelåg ett köpeavtal för möbler som kunde inrymmas inom det aktuella hyresavtalet. Eftersom det var visat att det fanns möbler i lägenheten beslutade nämnden att möbeltillägg skulle utgå – detta trots att Hv menade att möblerna såldes till Hg och alltså inte hyrdes ut.

Reflektioner

Vi på Orimlighyra.se anser att bedömningen av huruvida ett köpeavtal kan anses ingå i ett hyresavtal måste vara sträng, eftersom köp omfattas av civilrättsliga regler. Det problematiska blir att hyresvärdar skulle kunna använda sig av detta arrangemang för att slippa undan ockerreglerna. Man skulle inte heller kunna angripa köpet med hjälp av avtalsrättsliga regler och principer. Detta skulle överskugga lagstiftarens intentioner om att tillvarata hyresgästers intresse och stärka deras utsatta ställning, vilket skulle göra det svårare för hyresgäster att kräva rättvisa.

Posted in